Koronavirus a pomoc od státu

Níže Vám přinášíme přehled o a aktuálních možnostech pomoci od státu v souvislosti s pandemií. Tento přehled jsme zpracovali primárně pro naše klienty, ale rozhodli jsme se ho poskytnout prostřednictvím našeho webu všem. Očekáváme, že většina těchto opatření se začne realizovat až v průběhu dubna, nyní se zatím přesně neví, kde a jak o jednotlivé podpory žádat.

Neneseme žádnou odpovědnost za správnost, aktuálnost a úplnost vyhotovení.

Aktualizováno dne 9. dubna 2020 19.00 h

Posun lhůty pro podání přiznání a přehledů

Jsou prominuty sankce v souvislosti s pozdním podáním daňového přiznání do 1.7.2020, to znamená, že se fakticky posouvá lhůta pro podání přiznání k daním z příjmů pro právnické i fyzické osoby do tohoto data. Přehledy pro ČSSZ a ZP je potřeba podat do 3.8.2020.

Platba záloh na zdravotní a sociální pojištění OSVČ

Jsou prominuty zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ od března do srpna roku 2020, přičemž u sociálního i zdravotního pojištění jde o prominutí pojistného ve výši minimálních záloh za výše uvedené měsíce. Po podání přehledů za rok 2020 tedy budou doplácet jen ti, kteří překročí minimální zálohy, a to jen ve výši, která přesahuje minimální zálohy. Toto samozřejmě platí pouze za dotčené měsíce, pojistné za ostatní měsíce se v přehledech za rok 2020 bude počítat dle standardních pravidel.

Pro Vás to tedy znamená, že pokud nechcete, nemusíte platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění od března do srpna a nemusíte přerušení plateb ani nikde hlásit.

V případě, že budete platit zálohy beze změny i v průběhu tohoto opatření a vznikne Vám díky tomu přeplatek na pojistném, bude Vám vrácen.

Pokud platíte vyšší než minimální zálohy, i tak v tuto chvíli nemusíte platit. Případný rozdíl doplatíte v rámci podání přehledů za rok 2020.

Hezky rozebráno i s příklady je to v tomto článku:
odkaz na web Podnikatel.cz

Zálohy na daň z příjmů

Jsou prominuty zálohy na daň z příjmů splatné v červnu roku 2020.

Uplatnění daňové ztráty zpětně

Z dosavadní praxe jsme zvyklí, že poplatník může uplatnit daňovou ztrátu v následujících pěti zdaňovacích obdobích. Nyní bude možné uplatnit daňovou ztrátu i za období zpětně formou podání dodatečného daňového přiznání. Pokud např. v roce 2020 dosáhne poplatník ztráty a v roce 2019 vykázal zisk, může ztrátu roku 2020 uplatnit formou dodatečného daňového přiznání na zisk roku 2019.

Prominutí sankcí v souvislosti s daňovými povinnostmi

1) Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně ve všech případech, kdy daňový subjekt individuálně požádá o prominutí úroku z prodlení nebo o posečkání či splátkování daně a prokáže důvody jakkoliv související s koronavirem. Typicky se může jednat o onemocnění či karanténu účetní nebo dalších klíčových zaměstnanců, jejichž absence znemožnila plnění daňové povinnosti.

2) Plošné prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které vznikly mezi 1. březnem a 31. červencem 2020.
individuální prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro období od 1. března do 31. července, pokud bude prokázána spojitost s koronavirem.

3) Plošné prominutí správního poplatku za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně, žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky, a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro žádosti podané do 31. července.

Daň z nabytí nemovitých věcí

Ministerstvo financí bude plošně promíjet pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí nebo úhradu daně nebo úhradu zálohy na tuto daň.

Pokud Vaši zaměstnanci nemohou chodit do práce – program ANTIVIRUS

Program je rozdělen do následujících bodů A a B:

A. Nucené omezení provozu a karanténa (Uzavření či omezení provozu na základě krizového opatření či nařízení karantény příslušným úřadem)

– v případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 % průměrného redukovaného výdělku (za prvních 14 dní od zaměstnavatele, následně od ČSSZ).
– v případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku (od zaměstnavatele), přičemž příspěvek zaměstnavatelům činí 80 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně však do výše 39 000 Kč.

B. Související hospodářské potíže (Překážky v práci na straně zaměstnavatele v důsledku souvisejících hospodářských potíží z důvodu šíření koronaviru)

– dle druhu překážky pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 – 100 % průměrného výdělku (od zaměstnavatele), přičemž příspěvek zaměstnavatelům činí 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně však do výše 29 000 Kč.

Podmínky pro nárok na kompenzaci:
– týká se firem v podnikové sféře
– zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění
– zaměstnavatel musí striktně dodržovat zákoník práce
– zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď
– zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody

O čem se mluví: Příspěvek pro fungující firmy
O tomto příspěvku se zatím pouze uvažuje a měl by motivovat dosud fungující firmy k tomu, aby fungovaly co nejdéle.

Výše uvedené příspěvky státu se budou počítat z poskytnuté náhrady včetně odvodů za zaměstnavatele, to znamená z tzv. superhrubé mzdy.

https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus

Přerušení EET

EET bude pozastaveno na dobu nouzového stavu a následujících třech měsíců. Týká se to všech vln EET, tedy i těch, kteří již s EET fungují. Znamená to, že můžete s EET pracovat tak, jako doposud nebo také můžete přestat evidovat úplně, neměla by přijít žádná sankce. Poslední vlna EET, která měla naběhnout 1. května 2020 je tak v podstatě odložena na výše uvedenou dobu.

Ošetřovné člena rodiny pro OSVČ

Zavádí se nový institut ošetřovného pro OSVČ bez ohledu na to, zda má OSVČ placené dobrovolné nemocenské pojištění či nikoliv. Dávky bude vyplácet živnostenský úřad, přičemž budou vypláceny na děti do 13 let věku po celou dobu trvání opatření proti koronaviru. OČR zároveň pochopitelně nesmí čerpat manžel/ka. Dávka byla stanovena na 424 Kč / den.

Žádat se může zde:
https://osetrovne-osvc.plus4u.net/info/

Rozšíření OČR pro zaměstnance

Ošetřovné se vyplácí na děti až do do 13 let, a to se zpětnou účinností. Ošetřovné se nově také vyplácí po celou dobu, po kterou budou děti doma.

Bezúročný úvěr

Program bezúročných půjček COVID I od ČMZRB již sice byl ukončen, ale následovat bude COVID II, který bude spočívat v poskytovaných zárukách na provozní úvěry od komerčních bank, přičemž minimální hranice by měla být stanovena na 10 tisíc Kč. Součástí tohoto programu by měla být také dotace úroku.

O úvěr COVID II by mělo být možno žádat od čtvrtka 2.4.2020, u klasických komerčních bank, ale dle našich informací nebudou tento druh úvěru poskytovat všechny komerční banky, informujte se tedy u svého bankéře. Půjde v podstatě o klasický druh spláceného úvěru, takže bude nutné prokazovat bonitu (schopnost splácet), přičemž ČMZRB vystaví komerční bance záruku na 80 % částky.

Dále bude ČMZRB dotovat úrok, což by mělo fungovat tak, že splácet budete klasicky s úrokem, ale po skončení roku si vyžádáte potvrzení o zaplacených úrocích, na základě kterého budete ČMZRB žádat o poskytnutí dotace ve výši zaplaceného úroku. V případě splnění podmínek Vám tak bude úrok zpětně proplacen.

Tento úvěr není v první fázi určen pro subjekty, které mají provoz na území hl. m. Prahy. V druhé fázi by již měl být určen i pro provozovny na území Prahy.

Náhrady škody podle krizového zákona

Dokud byla opatření vydávána vládou podle krizového zákona, měl podnikatel nárok na náhradu škody způsobenou těmito opatřeními. Vláda ale využila fíglu, kdy opatření nově vydalo ministerstvo zdravotnictví na základě zákona o veřejném zdraví, který žádné náhrady škod neupravuje. Náhrada škody není sice vyloučena, ale cesta k ní se značně zkomplikovala.

Dávka 25 000 Kč jednorázově pro OSVČ

Narozdíl od původních návrhů bude částka vyplacena jednorázově na základě podané žádosti a jedná se v podstatě o bonus na dani z příjmů. Vyplácet tedy bude Váš místně příslušný finanční úřad, se kterým také budete komunikovat.

Bonus se vztahuje v podstatě na všechny OSVČ hlavní, které působily k datu 12. března 2020, kdy byl vyhlášen nouzový stav.

OSVČ vedlejší můžou žádat, pokud jsou vedlejší z důvodu:
– Studenti do dovršených 26 let.
– Lidé, kteří jsou doma z důvodu péče o děti nebo nemohoucí a příjmy OSVČ z tohoto titulu mají jako vedlejší.
– Nebo OSVČ funguje jako vedlejší z výše uvedených důvodů a zároveň pracuje na DPP do 10 000 Kč a DPČ do 2 999 Kč.

Žádat nemůžete, pokud jste zároveň zaměstnanci v klasickém pracovním poměru nebo pokud pobíráte podporu v nezaměstnanosti.

Souběh dalších podpor a příspěvků je možný, například soubor ošetřovného OSVČ a tohoto bonusu OSVČ.

Podmínky splní skoro všichni. V žádosti čestně prohlašujete, že na Vás koronavirus nějakým způsobem dopadnul (např. pokles tržeb, nutnost uzavřít provozovnu, karanténa Vás nebo Vašeho zaměstnance, omezení poptávky, omezení dodávek apod.) Výčet je jen orientační, v tuto chvíli se nemusí nikomu nic prokazovat. Finanční úřad by ale teoreticky mohl zpětně zkontrolovat, pokud byste například v roce 2020 měli dvojnásobný obrat oproti roku 2019, zda na Vás koronavirus skutečně nějak dopadl. Vzhledem k tomu, jak jsou podmínky nyní volné, nějaký dopad koronaviru se projevil podle nás u každého, a tak s tím nebude problém.

Informace k podání žádosti naleznete zde:
https://www.daneelektronicky.cz/cs/aktualni-informace-z-dp/2020/Zadost-Interaktivni-PDF%20%20-4687

Prominutí záloh na silniční daň

Budou prominuty zálohy na silniční daň splatné dne 15.4.2020 a 15.7.2020, zálohy ale budete muset doplatit společně se zálohou splatnou do 15.10.2020..

PS: Od jednoho nejmenovaného VIP klienta máme informaci, že Plzeň přestala stáčet pivo do sudů, zřejmě do odvolání.